இரயில்வே & காவலர் தேர்வு 2018 : தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் பிப்ரவரி (25, 26) 2018 (PDF வடிவம்) !!!

தலைப்பு :  தமிழ் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF வடிவத்தில். விளக்கம் : 👍 February 25, 26 2018 தேதிக்கான தமிழ்நாடு, இந்தியா, உலகம், விளையாட்டுத்துறை, பொருளாதார துறை, அறிவியல் மற்றும் தொழிநுட்பத்துறை, முக்கிய தினங்கள், விருதுகள், முக்கிய நியமனம், புத்தகம் போன்ற அனைத்து துறைகளில் நடக்கும் நடட்பு நிகழ்வுகள் படங்களுடன் PDF வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👍 இந்த நடட்பு நிகழ்வுகள் TNPSC தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கும் மற்ற போட்டித் தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கும் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். 👍  இந்த […]

Continue Reading

காவலர் தேர்வு 2018 : தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் பிப்ரவரி 25, 26 (PDF வடிவம்) !!!

தலைப்பு :  தமிழில் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF வடிவில். விளக்கம் : 👍 February 25, 26 2018 தேதிக்கான தமிழ்நாடு, இந்தியா, உலகம், விளையாட்டுத்துறை, பொருளாதார துறை, அறிவியல் மற்றும் தொழிநுட்பத்துறை, முக்கிய தினங்கள், விருதுகள், முக்கிய நியமனம், புத்தகம் போன்ற அனைத்து துறைகளில் நடக்கும் நடட்பு நிகழ்வுகள் படங்களுடன் PDF வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👍 இந்த நடட்பு நிகழ்வுகள் TNPSC தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கும் மற்ற போட்டித் தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கும் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். 👍  இந்த […]

Continue Reading

Police & Group2 Exam : Daily Current Affairs in PDF Format for Feb 20, 2018 !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Daily Current Affairs in Both Tamil and English. Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on February 20, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who are preparing […]

Continue Reading

Police & Group2 : Click Here to Download Latest Current Events for Feb 17 – 19, 2018 !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Daily Current Affairs in Both Tamil and English. Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on February 17 – 19, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who […]

Continue Reading

Weekly Current Affairs from Feb 10 to 16, 2018 in Tamil !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Current Affairs of Tamil Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on Feb 10 to 16, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who are preparing for TNPSC […]

Continue Reading

Daily Current Affairs in PDF Format for Feb 16 !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Daily Current Affairs in Both Tamil and English. Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on February 16, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who are preparing […]

Continue Reading

Gain Knowledge from this World Current Affairs for Feb 15, 2018 !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Daily Current Affairs in Both Tamil and English. Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on February 15, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who are preparing […]

Continue Reading

Acquire Knowledge about Current Affairs around the Globe for Feb 14 !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Daily Current Affairs in Both Tamil and English. Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on February 14, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who are preparing […]

Continue Reading

Click Here to Download Latest Current Events for Feb 11 – 12, 2018 !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Daily Current Affairs in Both Tamil and English. Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on February 11 – 12, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who […]

Continue Reading

Get Knowledge from this World Current Affairs for Feb 10, 2018 and History of December !!!

Title :  Update Your Knowledge Using This Daily Current Affairs in Both Tamil and English. Description : 👍 This PDF consists of news around the World, India, Tamil Nadu and also the news from the fields of Sports and Economics on February 10, 2018 with Images.👍 It is helpful for all those aspiring candidates who are preparing […]

Continue Reading