Downloads

TNPSC Exam 2019 முக்கியவினா விடைகள்!!


TNPSC தேர்வுக்கு பயிற்சி செய்யும் வகையில் பொதுத்தமிழ் மற்றும் பொது அறிவு வினா விடைகளை PDF வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Click Here to Download GK Pack-1

Click Here to Download GK Pack-2

Click Here to Download GK Pack-3

Click Here to Download GK Pack-4 Click Here to Download GK Pack-5

Click Here to Download GK Pack-6

Click Here to Download GK Pack-7

Click Here to Download GK Pack-8

Click Here to Download GK Pack-9 Click Here to Download GK Pack-10

Click Here to Download GK Pack-11

Click Here to Download GK Pack-12

Click Here to Download GK Pack-13 Click Here to Download GK Pack-14

Click Here to Download GK Pack-15

Click Here to Download GK Pack-16

Click Here to Download GK Pack-17

Click Here to Download GK Pack-18

Click Here to Download GK Pack-19 Click Here to Download GK Pack-20

Click Here to Download GK Pack-21

Click Here to Download GK Pack-22

Click Here to Download GK Pack-23

Click Here to Download GK Pack-24 Click Here to Download GK Pack-25

Click Here to Download GK Pack-26

Click Here to Download GK Pack-27

Click Here to Download GK Pack-28

Click Here to Download GK Pack-29

Click Here to Download GK Pack-30

Click Here to Download GK Pack-31 Click Here to Download GT Pack-1

Click Here to Download GT Pack-2

Click Here to Download GT Pack-3

Click Here to Download GT Pack-4

Click Here to Download GT Pack-5 Click Here to Download GT Pack-6

Click Here to Download GT Pack-7

Click Here to Download GT Pack-8

Click Here to Download GT Pack-9

Click Here to Download GT Pack-10

Click Here to Download GT Pack-11

Click Here to Download GT Pack-12 Click Here to Download GT Pack-13

Click Here to Download GT Pack-14

Click Here to Download GT Pack-15

Click Here to Download GT Pack-16

Click Here to Download GT Pack-17 Click Here to Download GT Pack-18

Click Here to Download GT Pack-19

Click Here to Download GT Pack-20

Click Here to Download GT Pack-21

Click Here to Download GT Pack-22 Click Here to Download GT Pack-23

Click Here to Download GT Pack-24