புதியப் பாடப்பகுதி – 6ஆம் வகுப்பு – பொதுத்தமிழ் – முதல் பருவம் முக்கிய குறிப்புகள்!!!

GT TNPSC

புதியப் பாடப்பகுதி-6 ஆம் வகுப்பு – தமிழ்க்கும்மி!!!

💥 கூட்டமாய்க்கூடிக் கும்மியடித்துப் பாடி ஆடுவது மகிழ்ச்சியான அனுபவம். கும்மியில் தமிழைப் போற்றிப்பாடி ஆடுவது பெரும் மகிழ்ச்சி தருவதாகும்.

கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி, இளங் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி – நிலம் எட்டுத் திசையிலும் செந்தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி! ஊழி பலநூறு கண்டதுவாம், அறிவு ஊற்றெனும் நூல்பல கொண்டதுவாம் – பெரும் ஆழிப் பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றதுவாம்! பொய் அகற்றும்: உள்ளப் பூட்டறுக்கும் – அன்பு பூண்டவரின் இன்பப் பாட்டிருக்கும் – உயிர் மெய்புகட்டும்; அறமேன்மை கிட்டும்; இந்த மேதினி வாழ்வழி காட்டிருக்கும் !

– பெருஞ்சித்திரனார்
பாடலின் பொருள்
💥இளம்பெண்களே! தமிழின் புகழ் எட்டுத்திசைகளிலும் பரவிடும் வகையில் கைகளைக் கொட்டிக் கும்மியடிப்போம்.

💥 பல நூறு ஆண்டுகளைக் கண்டது தமிழ்மொழி. அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள் பலவற்றைக் கொண்ட மொழி.

💥 பெரும் கடல் சீற்றங்கள், கால மாற்றங்கள் ஆகிய எவற்றாலும் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும் மொழி.

💥 பொய்யை அகற்றும் மொழி, தமிழ். அது மனத்தின் அறியாமையை நீக்கும் மொழி; அன்புடைய பலரின் இன்பம் தரும் பாடல்கள் நிறைந்த மொழி; உயிர் போன்ற உண்மையை ஊட்டும் மொழி ; உயர்ந்த அறத்தைத் தரும் மொழி. இந்த உலகம் சிறந்து வாழ்வதற்கான வழிகளையும் காட்டும் மொழி தமிழ்மொழி.

சொல்லும் பொருளும் :
💥 ஆழிப் பெருக்கு - கடல் கோள்

💥 மேதினி - உலகம்

💥 ஊழி – நீண்டதொரு காலப்பகுதி

💥 உள்ளப்பூட்டு – அறிய விரும்பாமை

💥 பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பெயர் மாணிக்கம்.

💥 இவர் பாவலரேறு என்னும் சிறப்புப் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார்.

💥 கனிச்சாறு, கொய்யாக்கனி, பாவியக்கொத்து, நூறாசிரியம் முதலான நூல்களை இயற்றியுள்ளார். தென்மொழி, தமிழ்ச்சிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்களை நடத்தினார்.

💥 தனித்தமிழையும் தமிழுணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் இவர்.

💥 இப்பாடல் கனிச்சாறு என்னும் நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது.

💥 இந்நூல் எட்டுத் தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது. இது தமிழுணர்வு நிறைந்த பாடல்களைக் கொண்டது.


Thanks For Sharing: Your Support Is Greatly Appreciated.